Slide background
Slide background
Slide background

KHMS og etikk

Det holder ikke å bare få jobben gjort. Den skal også utføres på en så trygg, sikker og effektiv måte som mulig, samtidig som etiske hensyn tas. Gjennom målrettet arbeid med helse-, miljø- og sikkerhet (HMS) sikrer vi at det vi leverer holder høy kvalitet, og at alle ansatte jobber i trygge omgivelser med så få uhell som mulig.

Vår policy har som formål å sikre at våre kunder opplever fullstendig samsvar mellom avtaler, krav, forventninger og utførte tjenester. Samtidig skal vi skape en trygg, helsefremmende og motiverende arbeidsplass for våre medarbeidere, og ta ansvar for å overholde alle gjeldende lover og forskrifter.

Vårt overordnede mål er å opprettholde kundetilfredshet gjennom å levere tjenester av høy kvalitet, samtidig som vi fokuserer på kontinuerlig forbedring. For å oppnå dette, forplikter bedriften seg til å utvikle og vedlikeholde prosesser og systemer som oppfyller kravene i ISO 9001, NS-EN ISO 3834-2 og NS-EN 1090-2 for å sikre kvaliteten på våre tjenester.

Vår målsetning med HMS-arbeidet er å integrere HMS som en kontinuerlig forebyggende praksis i vårt daglige arbeid og skape en arbeidsplass som er både trygg og helsefremmende for våre ansatte. Vi tror på at de fleste ulykker kan unngås, og vil derfor kontinuerlig forbedre våre HMS-resultater. Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs, og vi forplikter oss til å skape en trygg og motiverende arbeidsplass ved å fremme effektiv kommunikasjon, gi tilstrekkelig opplæring og sikre et godt arbeidsmiljø.


Vårt overordnede mål innen kvalitet og HMS:

 • Møte kundenes forventinger og krav til alle våre tjenester og produkter.
 • Bygge allianser med våre kunder for å få innpass på nye markeder.
 • Drive uten skader på mennesker, miljø eller materiell. Vi mener at de fleste ulykker kan forebygges.

Våre fokusområder for forbedring:

 • Rapportering av forbedringer
 • God kommunikasjon i alle ledd
 • Fokusere på heving av vår kompetanse
 • Effektivisere produksjon og metoder
 • Riktig kildesortering og sortering av farlig avfall
 • Kontinuerlig arbeid med å utvikle god HMS-kultur

Ledelsen har et særskilt ansvar for å oppfylle vår politikk og våre forbedringsmål, men alle ansatte har også et ansvar for å leve opp til bedriftens KHMS policy.
;   

Etikkpolicy og åpenhetsloven

Vi i MSH forplikter oss til å opprettholde de høyeste standarder når det gjelder etikk og integritet i alle aspekter av vår virksomhet. Vi tror på å drive vår virksomhet på en måte som er rettferdig, ansvarlig og i samsvar med gjeldende lover og regler. Vår etikkpolicy danner grunnlaget for våre handlinger og veileder oss i våre daglige beslutninger.

 1. Integritet og ærlighet: Vi forventer at alle våre ansatte opptrer med integritet og ærlighet i all sin virksomhet. Vi skal være ærlige, pålitelige og transparente i våre kommunikasjoner, både internt og eksternt.
 2. Etisk forretningspraksis: Vi forplikter oss til å drive vår virksomhet på en måte som er i tråd med høye etiske standarder. Vi vil ikke delta i korrupsjon, bestikkelser eller andre ulovlige eller uetiske praksiser. Vi oppfordrer alle ansatte til å rapportere eventuelle mistenkelige eller uetiske handlinger. Videre har MSH besluttet å ikke levere materiell som brukes direkte eller indirekte til militære formål, med mindre materiellet er utelukkende av humanitær art.
 3. Respekt og mangfold: Vi verdsetter mangfoldet og respekterer alle individuelle forskjeller blant våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere. Diskriminering basert på rase, kjønn, religion, nasjonalitet, alder eller andre faktorer vil ikke bli tolerert.
 4. Konfidensialitet: Vi skal beskytte konfidensialiteten til sensitiv informasjon, både internt og eksternt. Personopplysninger og forretningshemmeligheter skal håndteres med forsiktighet og beskyttelse for å opprettholde tilliten til våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere.
 5. Bærekraft og miljøbevissthet: Vi er forpliktet til å drive vår virksomhet på en måte som tar hensyn til miljøet og fremmer bærekraft. Vi vil redusere vår påvirkning på miljøet, fremme energieffektivitet og oppmuntre til resirkulering og ansvarlig ressursbruk.
 6. Samfunnsengasjement: Vi vil være en ansvarlig samfunnsborger ved å støtte og bidra til det samfunnet vi opererer i. Vi vil oppmuntre til frivillig arbeid, støtte veldedige organisasjoner og bidra til samfunnsutvikling på en positiv måte.

Ved å etterleve denne etikkpolicyen kan vi opprettholde vår integritet, bygge tillit hos våre interessenter og bidra til en bærekraftig og vellykket virksomhet.

 

Last ned: Aktsomhetsvurdering iht. åpenhetsloven