Slide background
Slide background
Slide background

KHMS og etikk

Hos MSH handler det ikke bare om å få jobben gjort, men om å gjøre det på en trygg, sikker og effektiv måte, med etiske hensyn i sentrum. Gjennom vårt målrettede arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS) sikrer vi at alt vi leverer holder høy kvalitet, og at våre ansatte jobber i trygge omgivelser, samt at det vi produserer ikke er med på å skade mennesker andre steder i verden.

Vår policy sikrer at kundene opplever samsvar mellom avtaler, krav, forventninger og utførte tjenester. Samtidig skaper vi en trygg, helsefremmende og motiverende arbeidsplass, og tar ansvar for å overholde alle gjeldende lover og forskrifter.

MSH er dedikert til å opprettholde høy kundetilfredshet ved å levere tjenester av topp kvalitet, samtidig som vi fokuserer på kontinuerlig forbedring. For å oppnå dette, utvikler og vedlikeholder vi prosesser og systemer som oppfyller kravene i ISO 9001, NS-EN ISO 3834-2 og NS-EN 1090-2.

Vårt HMS-arbeid er integrert som en kontinuerlig forebyggende praksis i vårt daglige arbeid. Vi ønsker å skape en arbeidsplass som er både trygg og helsefremmende for våre ansatte. Vi tror på at de fleste ulykker kan unngås, og jobber derfor kontinuerlig med å forbedre våre HMS-resultater. Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs, og vi er forpliktet til å skape en trygg og motiverende arbeidsplass gjennom effektiv kommunikasjon, tilstrekkelig opplæring og et godt arbeidsmiljø.

Vårt overordnede mål innen kvalitet og HMS er å møte kundenes forventninger og krav til alle våre tjenester og produkter, bygge sterke allianser med våre kunder for å få innpass på nye markeder, og drive virksomheten uten skader på mennesker, miljø eller materiell. Vi mener at alle ulykker kan forebygges.

Våre fokusområder for kontinuerlig forbedring inkluderer:

 • Rapportering av forbedringer
 • God kommunikasjon i alle ledd
 • Fokus på å heve vår kompetanse
 • Effektivisering av produksjon og metoder
 • Riktig kildesortering og sortering av farlig avfall
 • Kontinuerlig arbeid med å utvikle en god HMS-kultur

Etisk ansvar og samfunnsansvar:

Som et selskap med sterk etisk forpliktelse har vi i MSH valgt å ikke produsere våpen. Denne beslutningen er en del av vår dedikasjon til etisk praksis, og vi takker stadig nei til oppdrag som innebærer våpenproduksjon. Vi er stolte av å være et selskap som setter etikk og samfunnsansvar høyt.

Ledelsen har et særskilt ansvar for å oppfylle vår politikk og våre forbedringsmål, men alle ansatte har også et ansvar for å leve opp til bedriftens KHMS-policy. Sammen jobber vi mot en tryggere og mer bærekraftig fremtid.

 

;   

Etikkpolicy og åpenhetsloven

Vi i MSH forplikter oss til å opprettholde de høyeste standarder når det gjelder etikk og integritet i alle aspekter av vår virksomhet. Vi tror på å drive vår virksomhet på en måte som er rettferdig, ansvarlig og i samsvar med gjeldende lover og regler. Vår etikkpolicy danner grunnlaget for våre handlinger og veileder oss i våre daglige beslutninger.

 1. Integritet og ærlighet: Vi forventer at alle våre ansatte opptrer med integritet og ærlighet i all sin virksomhet. Vi skal være ærlige, pålitelige og transparente i våre kommunikasjoner, både internt og eksternt.
 2. Etisk forretningspraksis: Vi forplikter oss til å drive vår virksomhet på en måte som er i tråd med høye etiske standarder. Vi vil ikke delta i korrupsjon, bestikkelser eller andre ulovlige eller uetiske praksiser. Vi oppfordrer alle ansatte til å rapportere eventuelle mistenkelige eller uetiske handlinger. Videre har MSH besluttet å ikke levere materiell som brukes direkte eller indirekte til militære formål, med mindre materiellet er utelukkende av humanitær art.
 3. Respekt og mangfold: Vi verdsetter mangfoldet og respekterer alle individuelle forskjeller blant våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere. Diskriminering basert på rase, kjønn, religion, nasjonalitet, alder eller andre faktorer vil ikke bli tolerert.
 4. Konfidensialitet: Vi skal beskytte konfidensialiteten til sensitiv informasjon, både internt og eksternt. Personopplysninger og forretningshemmeligheter skal håndteres med forsiktighet og beskyttelse for å opprettholde tilliten til våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere.
 5. Bærekraft og miljøbevissthet: Vi er forpliktet til å drive vår virksomhet på en måte som tar hensyn til miljøet og fremmer bærekraft. Vi vil redusere vår påvirkning på miljøet, fremme energieffektivitet og oppmuntre til resirkulering og ansvarlig ressursbruk.
 6. Samfunnsengasjement: Vi vil være en ansvarlig samfunnsborger ved å støtte og bidra til det samfunnet vi opererer i. Vi vil oppmuntre til frivillig arbeid, støtte veldedige organisasjoner og bidra til samfunnsutvikling på en positiv måte.

Ved å etterleve denne etikkpolicyen kan vi opprettholde vår integritet, bygge tillit hos våre interessenter og bidra til en bærekraftig og vellykket virksomhet.

 

Last ned: Aktsomhetsvurdering iht. åpenhetsloven